Regulamin konkursu z marką Bionigree

 1. DEFINICJE
Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
 • Konkurs oznacza konkurs z marką Bionigree przeprowadzany przez Organizatora na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
 • Zwycięzca oznacza Uczestnika, który wziął udział w konkursie i dokonał Zgłoszenia, za które Organizator przyznał Nagrodę.
 • Nagroda oznacza szampon, o którym mowa w punkcie 4.1.
 • Okres Trwania Konkursu oznacza okres określony w punkcie 2.5.
 • Organizator to Magdalena Hurko (patrz punkt: 2.1.)
 • Regulamin to niniejszy regulamin, który wiąże zarówno Uczestników Konkursu, jak i Organizatora, a także określa zasady i warunki udziału w Konkursie.
 • Uczestnik to osoba, która zaakceptowała Regulamin i opublikowała komentarz zawierający odpowiedź na Pytanie Konkursowe.
 • Pytanie Konkursowe to pytanie określone w punkcie 3.4.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
2.1. Organizatorem Konkursu jest Magdalena Hurko – właścicielka bloga ekopozytywna (http://www.ekopozytywna.com/).
2.2. Konkurs organizowany jest na terenie Polski.
2.3. Celem konkursu jest promocja kosmetyków naturalnych.
2.4. Fundatorem nagrody w Konkursie jest marka Bionigree.
2.5. Konkurs odbywa się w dniach 30 sierpnia –  5 września 2017 r. Komentarze pod postem konkursowym ( ) można umieszczać do 5 września 2017 r. do godziny 23:59. Wyniki konkursu zostaną podane najpóźniej w dniu 7 września 2017 r. do godziny 23:59 w treści postu.
2.6. Uczestnik biorąc udział w konkursie (pozostawiając komentarz pod postem konkursowym) akceptuje niniejszy Regulamin.
2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
3. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:
3.1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto:
 • mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzyskał pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie,
 • zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował jego postanowienia zgodnie z pkt 2.6. Regulaminu,
 • opublikował w Okresie Trwania Konkursu na blogu ekopozytywna.com pod postem konkursowym jeden komentarz zawierający odpowiedź na Pytanie Konkursowe,
z wyjątkiem osób opisanych w punkcie 3.2.
3.2. W konkursie nie mogą wziąć udziału członkowie rodziny (krewni i powinowaci) Organizatora.
3.3. Można przesłać tylko jedno zgłoszenie (komentarz).
3.4. Aby wziąć udział w konkursie należy w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Czym kierujesz się, wybierając kosmetyki pielęgnacyjne do włosów i skóry głowy?”.
3.5. Nie można: używać powszechnie uznanych za obraźliwe słów i zwrotów, nikogo dyskryminować ani obrażać niczyich uczuć. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza zawierającego tego rodzaju treści.
3.6. W konkursie wygrywa jeden Uczestnik, którego odpowiedź zostanie przez Organizatora uznana za najciekawszą.
3.7. O wygranej Organizator poinformuje w tym samym poście.
3.8. Nagrody zostaną przesłane przez fundatora nagrody.
3.9. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4. NAGRODY:
4.1. Do wygrania w konkursie jest szampon do włosów Bionigree BASIC_02 o wartości 44 złotych.
4.2. Nie można wymienić nagrody na równowartość pieniężną.
4.3. Zwycięzca nie może przenieść nagrody na inną osobę.
4.4. Uczestnik odpowiada za dostarczenie Organizatorowi danych do wysyłki nagrody w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników.
5. REKLAMACJE
5.1. Reklamacje rozpatruje Organizator.
5.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@ekopozytywna.com przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy.
5.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
5.4. Reklamacje powinny zawierać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), a także zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
5.5. Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą poczty e-mail.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
6.1. Należy zaakceptować regulamin, żeby wziąć udział w konkursie.
6.2. Naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje wykluczeniem z udziału w konkursie.
6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
6.4. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na stronie www.ekopozytywna.com.
POLITYKA PRYWATNOŚCI:
Dane, które będą niezbędne do wysyłki: imię, nazwisko, adres (ulica, kod pocztowy, nr domu i mieszkania, miasto), telefon (dla kuriera), e-mail.
Dane wymienione w punkcie pierwszym dostarcza Zwycięzca.
Dane wykorzystane zostaną jednorazowo, wyłącznie do celu wysłania Nagrody.
Dane zostaną przekazane Fundatorowi nagrody, by mógł przesłać produkty Zwycięzcy.
Organizator będzie kontaktował się ze Zwycięzcą za pomocą e-maila podanego przy publikacji komentarza (lub takiego, który Zwycięzca sam poda po ogłoszeniu wyników).